Urgentná akcia

Bulharským rómskym rodinám hrozí nútené vysťahovanie

Bulharsko, akcia začala 3.8.2015, petícia je stále aktívna

126 rómskych rodín čelí nútenému vysťahovaniu v Bulharskej oblasti Gurmen. O domov už prišlo osem rodín. Bulharské orgány by mali dodržiavať medzinárodné záväzky o ľudských právach a predísť núteným vysťahovaniam.

Aktuálne k prípadu

27.8.2015

Rómske rodiny sú stále ohrozené!

Ministerstvo pre regionálny rozvoj uviedlo v odpovedi na našu urgentnú akciu, že k zničeniu domovov dôjde. Zároveň uviedli, že je zodpovednosťou samosprávy Gurmen, aby "zabezpečila, že bývanie a ubytovanie pre tých, ktorí obývali ilegálne budovy, spĺňa adekvátne sociálne a zdravotné podmienky". Z rozhovorov so starostom obce Gurmen je však zrejmé, že obec nemá k dispozícii žiadne sociálne ubytovanie a akékoľvek alternatívy budú len dočasné. 22 rodinám hrozí okamžité vysťahovanie 31. augusta.


Bulharské ministerstvo regionálneho rozvoja plánuje nútene vysťahovať približne 850 Rómov a Rómiek, vrátane 350 detí. Niektoré z domov boli označené za ilegálne stavby a následne boli vydané príkazy na zničenie.

10. júla vyzval Európsky súd pre ľudské práva bulharské autority, aby zastavili zbúranie domov pokiaľ vláda nezabezpečí pre rodiny náhradné bývanie. Napriek uisteniam zo strany bulharskej vlády poslalo Ministerstvo pre regionálny rozvoj samospráve v oblasti Gurmen list, v ktorom informovalo o pláne zdemolovať 22 domov do 31.júla. Podľa informácií od miestnych neziskových organizácií majú byť deti z vysťahovaných rodín umiestnené do detských domovov, zatiaľ čo ich rodičia budú premiestnení do núdzových prístreškov. So žiadnou z rodín nebola vedená diskusia o adekvátnych alternatívnach bývania či možnosti náhradného bývania alebo presídlenia.

To, že bulharské autority neimplementovali nevyhnutné právne a procedurálne opatrenia vyústi do viacnásobných nútených vysťahovaní v rozpore s medzinárodnými ľudskoprávnymi záväzkami, ktoré sa Bulharsko zaviazalo dodržiavať.

Pozadie prípadu

Rómske rodiny žijú v oblasti Gurmen po celé desaťročia. Niektoré sem boli presídlené na základe vládneho dekrétu, ktorý vydala Rada ministrov proti kočovníkom. Domy boli postavené na poľnohospodárskej pôde.

Medzi novembrom 2010 a júlom 2011 udelila samospráva všetkým domom v okolí certifikáty tolerancie. Vďaka certifikátom sa uznalo dlhodobé osídlenie územia a zároveň sa tým ochránilo pred demoláciou. V rokoch 2013 až 2014 zorganizovala samospráva verejný tender, vďaka ktorému získalo 24 rómskych rodín vlastníctvo domov, ktoré obývali.

Postup proti rómskemu obyvateľstvu z Gurmenskej dediny bez dodržiavania potrebných opatrení môže znamenať, že prišlo k núteným vysťahovaniam, ktoré sú v rozpore s medzinárodným právom. V prípade Yordanova a i. proti Bulharsku z 24. apríla 2012, Európsky súd pre ľudské práva rozhodol, že premiestnenie rómskej komunity z územia, ktoré neformálne okupovali po dlhý čas a autority to de facto tolerovali, by bolo protizákonné. Podľa súdu musí byť takáto situácia odlišná od rutinných prípadov premiestnenia z neoprávnene osídleného územia a orgány musia zvážiť riziko rozptýlenia komunity a sociálne znevýhodnenej skupiny.

Bulharsko takisto ratifikovalo viacero medzinárodných a regionálnych dohovorov, ktoré vyžadujú zákaz a prevenciu nútených vysťahovaní.

Aj v prípade, že by boli vysťahovania oprávnené, môžu byť vykonané len v súlade s príslušnými procedurálnymi ochranami a pod podmienkou zabezpečenia odškodnenia a náhradného bývania.

Prehľad všetkých prípadov

Podporte výzvu zastavenie nútených vysťahovaní on-line

Chcem byť pravidelne informovaný o prípadoch (e-mailom alebo cez SMS)

Chcete rýchlo a jednoducho pomáhať ľuďom v ohrození?

Približne každé dva týždne Vám zašleme krátku informáciu k aktuálnym prípadom, ktoré môžete okamžite podporiť.

Budete mať možnosť:

  • Predpripravený list vytlačiť a poslať

Zapisujem podpis...

Zobraziť petíciu, ktorú odošleme adresátom.

Adresáti petície:

  • Lilyana Pavlovová: Ministerka pre regionálny rozvoj

Požadujeme

  • dodržiavanie opatrení prijatých Európskym súdom pre ľudské práva
  • zastavenie nútených vysťahovaní a hľadanie vhodných alternatív, ktoré sú v súlade s medzinárodnými ľudskoprávnymi štandardmi
  • zabezpečenie vhodného bývania a finančnú náhradu pre osem rodín, ktorých domovy boli zdemolované
Copyright © Amnesty International Slovensko / design by RDJ