Urgentná akcia

Bulharským rómskym rodinám hrozí nútené vysťahovanie

Bulharsko, akcia začala 3.8.2015

126 rómskych rodín čelí nútenému vysťahovaniu v Bulharskej oblasti Gurmen. O domov už prišlo osem rodín. Bulharské orgány by mali dodržiavať medzinárodné záväzky o ľudských právach a predísť núteným vysťahovaniam.

Aktuálne k prípadu

30.9.2015

Vláda pokračuje vo vyhosťovaní rómskych rodín

Začiatkom septembra vláda zdemolovala ďalších 5 domov. Keďže vyhosteným rodinám nebolo ponúknuté žiadne alternatívne bývanie, museli si skonštruovať nové, taktiež ilegálne príbytky. Rodiny žijúce vo zvyšných domoch, ktorých demolácia bola nariadená, naďalej žijú v stálom strachu zo straty bývania.

27.8.2015

Rómske rodiny sú stále ohrozené!

Ministerstvo pre regionálny rozvoj uviedlo v odpovedi na našu urgentnú akciu, že k zničeniu domovov dôjde. Zároveň uviedli, že je zodpovednosťou samosprávy Gurmen, aby "zabezpečila, že bývanie a ubytovanie pre tých, ktorí obývali ilegálne budovy, spĺňa adekvátne sociálne a zdravotné podmienky". Z rozhovorov so starostom obce Gurmen je však zrejmé, že obec nemá k dispozícii žiadne sociálne ubytovanie a akékoľvek alternatívy budú len dočasné. 22 rodinám hrozí okamžité vysťahovanie 31. augusta.


Bulharské ministerstvo regionálneho rozvoja plánuje nútene vysťahovať približne 850 Rómov a Rómiek, vrátane 350 detí. Niektoré z domov boli označené za ilegálne stavby a následne boli vydané príkazy na zničenie.

10. júla vyzval Európsky súd pre ľudské práva bulharské autority, aby zastavili zbúranie domov pokiaľ vláda nezabezpečí pre rodiny náhradné bývanie. Napriek uisteniam zo strany bulharskej vlády poslalo Ministerstvo pre regionálny rozvoj samospráve v oblasti Gurmen list, v ktorom informovalo o pláne zdemolovať 22 domov do 31.júla. Podľa informácií od miestnych neziskových organizácií majú byť deti z vysťahovaných rodín umiestnené do detských domovov, zatiaľ čo ich rodičia budú premiestnení do núdzových prístreškov. So žiadnou z rodín nebola vedená diskusia o adekvátnych alternatívnach bývania či možnosti náhradného bývania alebo presídlenia.

To, že bulharské autority neimplementovali nevyhnutné právne a procedurálne opatrenia vyústi do viacnásobných nútených vysťahovaní v rozpore s medzinárodnými ľudskoprávnymi záväzkami, ktoré sa Bulharsko zaviazalo dodržiavať.

Pozadie prípadu

Rómske rodiny žijú v oblasti Gurmen po celé desaťročia. Niektoré sem boli presídlené na základe vládneho dekrétu, ktorý vydala Rada ministrov proti kočovníkom. Domy boli postavené na poľnohospodárskej pôde.

Medzi novembrom 2010 a júlom 2011 udelila samospráva všetkým domom v okolí certifikáty tolerancie. Vďaka certifikátom sa uznalo dlhodobé osídlenie územia a zároveň sa tým ochránilo pred demoláciou. V rokoch 2013 až 2014 zorganizovala samospráva verejný tender, vďaka ktorému získalo 24 rómskych rodín vlastníctvo domov, ktoré obývali.

Postup proti rómskemu obyvateľstvu z Gurmenskej dediny bez dodržiavania potrebných opatrení môže znamenať, že prišlo k núteným vysťahovaniam, ktoré sú v rozpore s medzinárodným právom. V prípade Yordanova a i. proti Bulharsku z 24. apríla 2012, Európsky súd pre ľudské práva rozhodol, že premiestnenie rómskej komunity z územia, ktoré neformálne okupovali po dlhý čas a autority to de facto tolerovali, by bolo protizákonné. Podľa súdu musí byť takáto situácia odlišná od rutinných prípadov premiestnenia z neoprávnene osídleného územia a orgány musia zvážiť riziko rozptýlenia komunity a sociálne znevýhodnenej skupiny.

Bulharsko takisto ratifikovalo viacero medzinárodných a regionálnych dohovorov, ktoré vyžadujú zákaz a prevenciu nútených vysťahovaní.

Aj v prípade, že by boli vysťahovania oprávnené, môžu byť vykonané len v súlade s príslušnými procedurálnymi ochranami a pod podmienkou zabezpečenia odškodnenia a náhradného bývania.

Prehľad všetkých prípadov

Ďakujeme za podporu prípadu!

Vaše podpisy sme poslali Lilyane Pavlovovej, bulharskej Ministerke pre regionálny rozvoj.

Napriek doporučeniu Európskeho súdu pre ľudské práva a medzinárodnému tlaku sa bulharská vláda pokračovať vo vyhosťovaní rómskych rodín. Tie naďalej žijú v strachu zo straty bývania.

Odoslali sme Vaše podpisy s týmito požiadavkami:

  • dodržiavanie opatrení prijatých Európskym súdom pre ľudské práva
  • zastavenie nútených vysťahovaní a hľadanie vhodných alternatív, ktoré sú v súlade s medzinárodnými ľudskoprávnymi štandardmi
  • zabezpečenie vhodného bývania a finančnú náhradu pre osem rodín, ktorých domovy boli zdemolované

Adresáti petície:

  • Lilyana Pavlovová: Ministerka pre regionálny rozvoj