Slovenské mestá musia dodržiavať právo na bývanie

Slovenská republika, akcia začala 12.8.2022, petícia je stále aktívna

Každý človek má právo na primerané a dôstojné bývanie. Bezpečný domov je kľúčovým na požívanie množstva ďalších ľudských práv vrátane práva na zdravie, sociálne zabezpečenie, prácu, práva voliť, práva na súkromie a vzdelanie. Slovenské mestá si musia plniť svoje ľudskoprávne záväzky a priorizovať zvýšenie dostupnosti bývania a ukončovanie bezdomovectva.

Právo na bývanie je ukotvené v medzinárodných ľudskoprávnych dokumentoch, ktorými je Slovenská republika viazaná a z ktorých pre ňu vyplývajú konkrétne záväzky a povinnosti.

Dlhodobé zanedbávanie realizácie tohto práva na národnej i legislatívnej úrovni a zároveň nedostatočné budovanie mestského nájomného bývania majú za následok kritickú nedostupnosť cenovo dostupného bývania v slovenských mestách a zároveň najvyššie ceny bývania v histórii Slovenska. Nedostupnosť bývania je širokým a dlhodobo zanedbávaným problémom nielen na Slovensku, ale celosvetovo. Dotýka sa čoraz väčšieho množstva skupín obyvateľstva; najmä mladých dospelých, ľudí v seniorskom veku a vo všeobecnosti ľudí s priemerným až nízkym príjmom.

Najhrubším porušením ľudského práva na bývanie je pritom ľahostajnosť k bezdomovectvu. Ľudia bez domova čelia na Slovensku denne extrémnemu sociálnemu vylúčeniu. Ľudí v bezdomovectve udržiavajú chudoba, nedostatok dostupného bývania a podporných služieb, ako aj absencia správnej a cielenej podpory v správnom čase. Skutočnosť, že ľudia zostávajú bez domova dlhší čas, je dôsledkom priameho zlyhávania úradov pri zabezpečení dodržiavania ľudských práv pre všetkých a pri kompenzovaní nerovnosti v prístupe k zdrojom a službám. Ďalšími faktormi, ktoré zvyšujú riziko, že sa človek ocitne bez domova, sú napríklad etnicita, rasa, pohlavie, rodová identita, sexuálna orientácia, zdravotný stav (najmä chronické choroby, telesné a mentálne znevýhodnenie, látkové závislosti), generačná chudoba, skúsenosť s vnútroštátnou či medzištátnou migráciou.

Zodpovednosť za zabezpečenie dostupného a dôstojného bývania pre všetkých občanov a občianky, najmä pre ľudí ohrozených chudobou, bezdomovectvom či stratou domova, leží primárne na mestách a obciach, ktoré disponujú mestským a sociálnym nájomným bývaním. Dostupnosť mestského, cenovo dostupného bývania je však nedostatočná vo všetkých krajských mestách na Slovensku.

Pozadie prípadu

Štatistický úrad SR v rámci Sčítania obyvateľov, domov a bytov uskutočneného v roku 2011 identifikoval na území Slovenskej republiky 23 483 ľudí bez domova. Ďalších viac ako 600 000 ľudí žije v ohrození chudobou a sociálnym vylúčením.

Prehľad všetkých prípadov

Podporte výzvu KANDIDÁTOM A KANDIDÁTKAM NA STAROSTOV*TKY KRAJSKÝCH MIEST NA PRIJATIE ZÁVÄZKU V PRÍPADE ZVOLENIA PRIORIZOVAŤ ZVÝŠENIE DOSTUPNOSTI BÝVANIA on-line

Chcem byť pravidelne informovaný o prípadoch (e-mailom alebo cez SMS)

Súhlasím so spracovaním osobných údajov podľa Zásad o ochrane osobných údajov AI SK

Zapisujem podpis...

Zobraziť petíciu, ktorú odošleme adresátom.

Adresáti petície:

Požadujeme

  • deklarovanie, že právo na bývanie je ľudským právom,
  • priorizáciu zabezpečenia adekvátneho bývania vo svojom meste pre všetkých,
  • formulovanie záväzkov a odpočtovateľných cieľov v rámci ochrany práva na primerané bývanie,
  • prijatie mechanizmov prevencie diskriminácie pri prístupe k bývaniu pre ohrozené skupiny.