Zastavme výstavbu segregovaných škôl

Slovenská republika, akcia začala 1.7.2024, petícia je stále aktívna

Slovensko má najvyšší podiel rómskych detí v oddelených triedach alebo čisto rómskych školách spomedzi krajín EÚ. Je zároveň jedinou krajinou v EÚ, proti ktorej Európska komisia podala žalobu na Súdny dvor EÚ pre porušenie smernice o rasovej rovnosti. Existuje vysoké riziko prehĺbenia segregácie, teda že bude viac rómskych detí dlhodobo oddelených na nových alebo väčších rómskych školách, ak bude ministerstvo školstva poskytovať zdroje EÚ na zvyšovanie kapacít na už segregovaných školách. Žiadame ministerstvo, aby nevznikla ani jedna nová trieda alebo škola, kde budú chodiť výlučne rómske deti.

Amnesty International pozitívne vníma zámer ministerstva zvýšiť kvalitu vzdelávania vrátane skvalitnenia prostredia, v ktorom sa deti vzdelávajú. Odstránenie dvojzmennej prevádzky na základných školách je jednoznačným krokom k zvýšeniu kvality vzdelávania. Dvojzmenná prevádzka na základnej škole znamená, že pre niektoré deti sa na danej škole začína vyučovanie až poobede. Na Slovensku sa takto vzdelávajú výlučne rómske deti.

Poobedné vyučovanie rómskych detí však nemožno odstrániť tým, že sa im zo zdrojov EÚ postaví nová škola alebo trieda v oddelených priestoroch. Z verejne dostupných zdrojov je zrejmé, že ani jeden zo schválených alebo plánovaných projektov na odstránenie dvojzmennej prevádzky neplánuje odstrániť segregáciu. Naopak, v prípade viacerých projektov školy segregáciu ešte rozšíria.

Týmto ministerstvo koná v rozpore s vnútroštátnou antidiskriminačnou legislatívou, rozsudkami Najvyššieho súdu SR, Chartou základných práv EÚ a princípmi využívania fondov EÚ.

Amnesty International vyzýva Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky na nasledovné kroky:

  • Dôsledná alokácia zdrojov EÚ, aby nevznikla ani jedna nová trieda alebo škola, v ktorej sa budú vzdelávať výlučne rómske deti.

  • Anulovanie schválenej podpory projektov, ktoré sú v rozpore s národnou a európskou legislatívou.

  • Bezodkladný zákaz dvojzmennej prevádzky na základných školách, ktorá sa týka výlučne rómskych detí.

  • Bezodkladné prijatie komplexných desegregačných opatrení a ich dôsledná implementácia.

Pozadie prípadu

Rómskym deťom na Slovensku sa systematicky a dlhodobo upiera právo na vzdelanie a ochranu pred diskrimináciou v základnom školstve. Väčšina týchto detí je segregovaná v čisto rómskych školách a triedach alebo v špeciálnych školách a triedach, čo vedie k nezákonnému a nekvalitnému segregovanému vzdelávaniu.

Okrem žaloby na Súdnom dvore EÚ poukázali na nezákonnú segregáciu aj národné súdy. Najvyšší súd SR rozhodol v prípade segregácie rómskych detí na základnej škole v Starej Ľubovni, kde potvrdil, že vzdelávanie rómskych detí v škole navštevovanej výlučne rómskymi deťmi vedie k segregácii. Krajský súd v Prešove rozhodol, že rómske deti boli nezákonne zaradené do špeciálnych tried pre deti s „ľahkým mentálnym postihnutím“ v škole v Hermanovciach.

Slovensko zatiaľ nepodniklo účinné opatrenia na zníženie počtu rómskych detí vzdelávaných oddelene od svojich rovesníkov a rovesníčok. Amnesty International monitoruje prístup rómskych detí k vzdelaniu na Slovensku od roku 2006.

Prehľad všetkých prípadov

Podporte výzvu za desegregáciu vzdelávania na Slovensku on-line

Chcem byť pravidelne informovaný o prípadoch (e-mailom alebo cez SMS)

Súhlasím so spracovaním osobných údajov podľa Zásad o ochrane osobných údajov AI SK

Zapisujem podpis...

Zobraziť petíciu, ktorú odošleme adresátom.

Adresáti petície:

Požadujeme

  • aby minister dôsledne alokoval zdroje EÚ, aby nevznikla ani jedna nová trieda alebo škola, v ktorej sa budú vzdelávať výlučne rómske deti;
  • aby anuloval schválenú podporu projektov, ktoré sú v rozpore s národnou a európskou legislatívou;
  • aby bezodkladne zakázal dvojzmennú prevádzku na základných školách, ktorá sa týka výlučne rómskych detí;
  • aby bezodkladne prijal komplexné desegregačné opatrenia a dôsledne ich implementoval.