Urgentná akcia

UZATVORENÁ PETÍCIA: STOP NÁVRHU ZÁKONA CIELENÉHO PROTI MVO V MAĎARSKU

Maďarsko, akcia začala 10.6.2017

O návrhu zákona o maďarských mimovládnych organizáciách financovaných zo zahraničia, na základe čoho teda údajne automaticky slúžia zahraničným záujmovým skupinám, by mal parlament Maďarskej republiky hlasovať 13. júna. Ide o ďalší tvrdý zásah proti pôsobeniu slobodnej občianskej spoločnosti v Maďarskej republike. Schválením tohto návrhu by vznikol nástroj na zastrašovanie a diskreditáciu mimovládnych organizácií, ktorý by zároveň oslabil aj ich schopnosť naplno sa angažovať za dodržiavanie ľudských práv a chrániť ich.

Aktuálne k prípadu

13.7.2017

Európka komisia: Zákon stigmatizujúci MVO je porušením smernice EÚ

Európska komisia začala voči Maďarsku konanie pre porušenie smernice EÚ, reagovala tak na zákon stigmatizujúci MVO v Maďarsku. Amnesty International sa rozhodla zákon neuposlúchnuť a podať podnet na Ústavný súd. Iverna McGowan, riaditeľka Amnesty International pre Európske inštitúcie, v tejto súvislosti uviedla: „Amnesty International sa nepodriadi tomuto zákonu, kým nám to nebude nariadené súdom. Tento zákon je očividným porušením európskeho práva a základného práva na slobodu zhromažďovania. Maďarsko ho musí zrušiť skôr, ako ešte viac uškodí mimovládnym organizáciám, ktoré poskytujú cenné služby celej maďarskej spoločnosti.“

13.6.2017

Zákom bol schválený parlamentom

Dňa 13.júna parlament schválil zákon, ktorý obmedzuje slobodu mimovládnych organizácií v Maďarsku. Stále však môže dôjsť k zvratu. Žiadajme prezidenta Jánosa Ádera aby zákon vetoval.


Dňa 7. apríla 2017 predložila vládna strana Fidesz parlamentu Maďarskej republiky návrh Zákona o transparentnosti organizácií prijímajúcich finančné zdroje zo zahraničia (zákon T/14967). Cieľom tohto zákona je donútiť maďarské mimovládne organizácie, ktoré prijímajú viac ako 7,2 mil. forintov (približne 24 tisíc eur) ročne zo zahraničných zdrojov, aby sa museli registrovať ako občianske organizácie financované zo zahraničia a mali povinnosť túto skutočnosť uvádzať na všetkých svojich propagačných materiáloch. Vzťahuje sa to na akékoľvek finančné prostriedky získané zo zahraničia, ktoré nespravuje štátna rozpočtová inštitúcia Maďarskej republiky. Organizáciám, ktoré si túto povinnosť nesplnia, hrozia sankcie a v najhoršom prípade dokonca zrušenie ich činnosti. Hlasovanie o návrhu zákona je naplánované na plenárnom zasadnutí parlamentu na 13. jún.

Ide o ďalší tvrdý zásah proti pôsobeniu slobodnej občianskej spoločnosti v Maďarskej republike. Navrhovaný zákon vychádza z presvedčenia, že mimovládne organizácie financované zo zahraničia môžu slúžiť zahraničným záujmovým skupinám a takéto financovanie môže ohroziť suverenitu a národnú bezpečnosť krajiny. Schválením tohto zákona chce maďarská vláda zdiskreditovať činnosť mimovládnych organizácií a poštvať verejnosť proti nim..

Platná maďarská legislatíva však už obsahuje zákony, ktoré zabezpečujú, aby mimovládne organizácie dodržiavali princípy transparentnosti a zodpovednosti. Preto je zrejmé, že cieľom navrhovaného zákona je vlastne snaha vlády stigmatizovať, diskreditovať a zastrašovať mimovládne organizácie. Ba čo viac, po prijatí tohto zákona dôjde k ďalšej zbytočnej administratívnej záťaži, čo sa negatívne odzrkadlí na schopnosti mimovládnych organizácií naplno sa presadzovať za ľudské práva a chrániť ich, ako aj maďarskej verejnosti naďalej poskytovať nenahraditeľné služby.

obrázek

Pozadie prípadu

Zákony platné v Maďarskej republike zaisťujú dodržiavanie princípov transparentnosti a zodpovednosti zo strany mimovládnych organizácií. Zákon č. 175/2011 o práve slobodne sa združovať, verejnoprospešnom štatúte, pôsobení a podpore organizácií občianskej spoločnosti (§20, 29-30) ustanovuje pre organizácie občianskej spoločnosti podrobné zákonné požiadavky na finančné vykazovanie. Schválením predloženého návrhu by došlo k zúženiu okruhu pôsobnosti občianskej sféry a predovšetkým k obmedzeniu činnosti organizácií, ktoré podporujú a chránia ľudské práva a spoločnosti poskytujú nenahraditeľné služby.

Európsky parlament (EP) uznesením zo dňa 17. mája 2017 o situácii v Maďarsku (2017/2656(RSP)) vyzýva maďarskú vládu, aby návrh zákona stiahla. So znepokojením konštatuje, že súčasná situácia v Maďarskej republike predstavuje jasné riziko závažného porušenia hodnôt, na ktorých bola založená EÚ. Napriek doručenej výzve EP odmietli maďarskí poslanci návrh zákona stiahnuť.

Medzinárodné zákony a normy zaručujú občanom sa slobodne združovať, čo zahŕňa i právo v spolupráci s inými slobodne zakladať oficiálne a neoficiálne spolky, spoločnosti alebo združenia a združovať sa v nich s cieľom spoločnej činnosti, čo má zásadný význam pre aktivity ľudí obraňujúcich ľudské práva. Štáty majú povinnosť vytvoriť právny rámec zabezpečujúci vhodné podmienky pre zakladanie združení a musia sa zdržať akýchkoľvek neprimeraných opatrení, ktoré by bránili výkonu tohto práva. Právo uchádzať sa o finančné prostriedky, prijať ich a účinne použiť, vrátane prostriedkov pochádzajúcich zo zahraničia, je základným článkom práva na slobodu združovania sa a zároveň je aj zakotvené v Deklarácii OSN o ochrancoch ľudských práv.

Viac informácií o útokoch na mimovládne organizácie nájdete v správe Amnesty International za rok 2016

Link na pokojné zhromaždenie nájdete tu.

Prehľad všetkých prípadov

Ďakujeme za podporu prípadu!

Petícia je momentálne uzatvorená. Mimovládne organizácie mali povinnosť splniť všetky požiadavky vyplývajúce z novely zákona do 31.júla. Dopady reformy a prípadne penalizácie budeme vedieť až na konci daňového obdobia. Amnesty International skúma možné opatrenia na nápravu.

Odoslali sme Vaše podpisy s týmito požiadavkami:

  • vetovanie zákona o transparentnom financovaní mimovládnych organizácií

Adresáti petície:

  • János Áder: Prezident Maďarska