×

NA OKAMŽITÉ ZABEZPEČENIE ZDRAVOTNEJ STAROSTLIVOSTI PRE DETI V GRÉCKU
Minister práce a sociálnych vecí
Giannis Vroutsis
Ministerstvo práce a sociálnych vecí
29, Stadiou
Atény, PC 10110
Grécko

Vážený pán minister,

píšem Vám vo veci, ktorá ma veľmi znepokojuje. Grécko stále nedokázalo zabezpečiť bezplatný prístup k službám verejného zdravotníctva pre žiadateľov a žiadateľky o azyl, migrujúce deti bez sprievodu dospelej osoby a deti narodené v Grécku rodičom, ktorí nemajú v Grécku legalizovaný pobyt.

Grécke zákony zaručujú voľný prístup k lekárskej starostlivosti pre ľudí zo „zraniteľných sociálnych skupín“, ku ktorým patria aj ľudia na úteku, žiadatelia a žiadateľky o azyl, ako aj deti bez ohľadu na ich právny status. Aby si toto právo mohli uplatňovať, musia im byť pridelené individuálne registračné čísla sociálneho zabezpečenia (AMKA), resp. v prípade, ak požiadavky na pridelenie čísla AMKA nespĺňajú, majú im vydať cudzinecký preukaz na poskytovanie zdravotnej starostlivosti (K.Y.P.A). Po júlovom rozhodnutí zrušiť nariadenie, ktoré upravovalo prideľovanie čísel AMKA cudzím štátnym príslušníkom a príslušníčkam, však doposiaľ neexistuje náhradný postup na prideľovanie týchto čísel ani žiadna alternatíva, ktorá by ľuďom spadajúcim do týchto kategórií zabezpečila prístup k bezplatnej zdravotnej starostlivosti. V októbri nové nariadenie upravilo situáciu ľudí, ktorým bol uznaný status utečenca či utečenky, avšak ľuďom hľadajúcim azyl a deťom bez legalizovaného pobytu v Grécku nepomohlo. Ani proces vydávania preukazov K.Y.P.A ešte nebol spustený. Nový azylový zákon z novembra 2019 priniesol alternatívu pre žiadateľov a žiadateľky o azyl – dočasné registračné číslo na zdravotné poistenie pre príslušníkov a príslušníčky tretích krajín (PAAYPA). Ani toto riešenie však doteraz nebolo zavedené do praxe.

Desaťtisícom ľudí hľadajúcich azyl – medzi nimi aj takmer 50 000 tých, ktorí do Grécka pricestovali od júla 2019 – takáto situácia bráni v prístupe k zdravotnej starostlivosti a liekom, ktoré potrebujú užívať pri vážnych, často chronických chorobách. Navyše, bez čísla AMKA je pre nich problém získať aj akúkoľvek ďalšiu sociálnu pomoc alebo hľadať si zamestnanie. Viem, že Grécko je už roky pod obrovským tlakom, pretože na jeho hranice prichádza množstvo ľudí hľadajúcich azyl, zatiaľ čo zvyšok Európy nie je ochotný zodpovedne prevziať svoj podiel zodpovednosti. Súčasná situácia však ohrozuje zdravie a životy ľudí a predstavuje vážne porušenie medzinárodne uznaného práva na zdravie, na ktorého rešpektovanie Grécko zaväzujú vlastné štátne zákony, ako aj európske a medzinárodné dohody.

Vzhľadom na uvedené skutočnosti Vás žiadam, aby ste sa bezodkladne pričinili o zabezpečenie bezplatného prístupu k službám verejného zdravotníctva pre ľudí hľadajúcich azyl, deti bez sprievodu dospelej osoby a deti narodené v Grécku rodičom bez legalizovaného pobytu, tak ako to nariaďuje grécky zákon 4368/2016.

S úctou,
Close