×

- za ochranu pracujúcich v zdravotníctve
Minister zdravotníctva SR
Vladimír Lengvarský
Ministerstvo zdravotníctva SR
Limbová 2, P.O. BOX 52
837 52 Bratislava 37
Slovensko

Vážený pán minister,

Od ľudí pracujúcich v zdravotníctve a na exponovaných pozíciách v ďalších kľúčových odvetviach závisí, ako krajina dokáže reagovať na pandemickú situáciu. Ich práca je nevyhnutná na to, aby sme všetci mali prístup k životne dôležitej starostlivosti, potravinám a službám, ktoré potrebujeme. Často pracujú vo veľmi náročných podmienkach, vystavujú sa zdravotným rizikám, a pritom sa im dostáva veľmi málo spoločenskej, materiálnej a finančnej podpory. Pracovníci a pracovníčky v zdravotníctve a ďalších exponovaných povolaniach musia byť adekvátne chránení.

Napriek nezastupiteľnej úlohe týchto pracujúcich, jednotlivé krajiny opakovane zlyhávajú v úlohe chrániť ich pri výkone práce a dbať o ich ľudské práva. Pracovníci a pracovníčky v zdravotníctve a ostatných kľúčových povolaniach po celom svete čelia pri výkone svojej práce počas pandémie nesmiernej záťaži: často sú nechránení, umlčiavaní a napádaní.

Nechránení. Počas trvania pandémie už prišlo o život na následky ochorenia COVID-19 najmenej 7000 zdravotníckych pracovníkov a pracovníčok na celom svete. Mnoho ďalších pracuje v prostredí, kde sú kvôli nedostatku prostriedkov individuálnej ochrany a ďalším prekážkam vo zvýšenej miere vystavení novému koronavírusu.

Umlčiavaní a napádaní. Ľudia pracujúci v zdravotníctve a na exponovaných pozíciách v ďalších kľúčových odvetviach sa stretli s represáliami zo strany úradov aj svojich nadriadených za to, že sa ozvali, keď mali obavy o bezpečnosť na svojom pracovisku. Taktiež sú napádaní a diskriminovaní len preto, aké majú povolanie. Aj na Slovensku pracovníci a pracovníčky v zdravotníctve a iných kľúčových odvetviach čelia stigmatizácii len za to, že vyjadrili iný názor alebo kritizovali protipandemické opatrenia.

Zanedbávanie zdravotníctva. Väčšina krajín prijala záväzok garantovať právo na zdravie. Avšak dlhodobé zanedbávanie a podfinancovanie zdravotníckych systémov po celom svete prispeli k nepripravenosti mnohých krajín na zvládnutie pandémie, a tým aj k ohrozeniu práva na zdravie a ochranu ľudských životov.

Pandémia neruší povinnosť vlády chrániť ľudské práva

Naša vláda má povinnosť chrániť práva pracujúcich v zdravotníctve a ďalších kľúčových odvetviach. Dodržiavanie svojich vlastných záväzky sa môže pokladať za samozrejmosť, situácia na Slovensku však ukazuje, že niekedy ich je nutné dôrazne pripomínať.

Preto Váš žiadam, aby ste podnikli všetky potrebné kroky na zabezpečenie nasledovného:

bezpečné a adekvátne pracovné podmienky vrátane prístupu k dostatočnému množstvu primeraných prostriedkov individuálnej ochrany pre všetkých, ktorí môžu byť počas výkonu povolania vystavení novému koronavírusu;

vytvorenie podmienok pre všetky zdravotnícke pracovníčky a pracovníkov, aby bez strachu z represálií a stigmatizácie mohli nahlásiť nevyhovujúce pracovné podmienky a porušovanie zásad bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci;

zavedenie opatrení proti diskriminácii a stigmatizácii ľudí pracujúcich v exponovaných povolaniach;

pravidelné a nezávislé vyhodnocovanie uplatnených protiepidemických opatrení, s cieľom vyvarovať sa opakovania chýb a zlepšiť pripravenosť vlády na ďalšie riešenie epidemickej situácie počas globálnej pandémie COVID-19, ale aj iných ochorení v budúcnosti.

S úctou,
Close