×

za ukončenie segregácie rómskych detí v Levoči




Ministerka školstva SR
JUDr. Mgr. Martina Lubyová, PhD.
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
Stromová 1
813 30 Bratislava
Slovensko

Vážená pani ministerka,

dovoľte mi obrátiť sa na Vás v mene Amnesty International Slovensko a vyjadriť hlboké znepokojenie nad existenciou rasovo alebo etnicky oddelených tried v slovenských školách. Tak, ako sa to deje v súčasnosti aj na Základnej škole Francisciho 11 v Levoči. Táto základná škola má zriadených niekoľko oddelených tried vyhradených pre rómskych žiakov. Napriek kritike rodičov rómskych žiakov, škola segregáciu detí podľa farby pleti nezrušila. Diskriminácia a segregácia výhradne na základe etnicity je zakázaná medzinárodnými ľudskoprávnymi normami, európskym právom a slovenskou legislatívou. Napriek tomu slovenské orgány zlyhávajú v napĺňaní tejto legislatívy a vágne sľuby nepremieňajú do konkrétnych krokov.

Vzhľadom na vyššie uvedené skutočnosti Vás, pán minister, žiadam o zabezpečenie nasledovného:

• ukončenie segregácie rómskych detí

• rovný prístup slovenských detí ku vzdelavaniu

• zavedenie komplexnej reformy školstva

V duchu rešpektu základných hodnôt ľudskej dôstojnosti, slobody, rovnosti a solidarity, Vás, pán minister, žiadam o zastanie sa rovnosti vo vzdelavaní nielen v prípade rómskych detí z Levoče, spomínaného v tomto liste, ale takisto aj ďalších nespravodlivo segregovaných žiakov na Slovensku.

Ďakujem Vám za venovanie Vašej pozornosti tejto dôležitej téme.

S úctivým pozdravom,




Close