×

: Podporme ľudské práva trans ľudí vo Fínsku
premiér
Juha Sipilä
Úrad predsedu vlády Fínskej republiky
Snellmaninkatu 1 A, PO Box 23
FI-00023 Helsinki
Finland

Vážený pán premiér,

V súčasnosti je vo Fínsku platný tzv. Zákon o zákonnom uznaní rodovej identity transsexuálov, ktorého ustanovenia ukladajú žiadateľom o úradnú zmenu rodu okrem iného povinnosť:

  • dovŕšiť vek dospelosti, čiže 18 rokov

  • predložiť lekárom stanovenú diagnózu poruchy sexuálnej identifikácie a

  • byť sterilizovaný/ná alebo mať iným spôsobom znemožnenú reprodukčnú funkciu.

Podľa článku č. 8 Európskeho dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd má každý právo na rešpektovanie súkromného a rodinného života. Zákonné uznanie rodovej identity trans osôb podmienené povinnosťou podstúpiť sterilizáciu, čiže zásahom do slobodného rozhodovania o založení vlastnej rodiny, je však v hrubom rozpore s predmetným článkom.

Európska únia uznáva práva, slobody a zásady uvedené v Charte základných práv Európskej únie (Charta). Fínsko ako jeden z jej členských štátov teda nesie zodpovednosť a má povinnosť konať v súlade s právom na nedotknuteľnosť osoby, v Charte ustanovené článkom 1 ods. 3, podľa ktorého má každý právo na rešpektovanie svojej telesnej a duševnej nedotknuteľnosti. Vo Fínsku sa však získanie zákonného uznania rodovej integrity podmieňuje absolvovaním sterilizácie a stanovením tej jedinej správnej diagnózy - poruchy sexuálnej identifikácie, čiže de iure vzdaním sa plného práva na rešpektovanie fyzickej i duševnej integrity.

Spoločným znakom týchto medzinárodne platných a záväzných dokumentov je, že sú adresované štátom, ktoré sú v zmysle ich ustanovení považované za nositeľov záväzkov z nich vyplývajúcich. Vzhľadom na vyššie uvedené je teda zrejmé, že vo Fínsku dochádza k porušovaniu základných ľudských práv a diskriminácii žiadateľov o zákonné uznanie rodovej identity.

Ľudské práva sú základom právneho a demokratického štátu. Úctou k nim, ich rešpektovaním a implementáciou na všetkých úrovniach riadenia štátu i bežného života kladieme do stredobodu našich záujmov človeka, ľudskú bytosť a vytvárame tak silný odkaz spoločnosti i budúcim generáciám.

Vyzývam vás preto, aby ste neodkladne podnikli kroky a prijali náležité a nevyhnutné opatrenia, ktoré zabezpečia:

  • zjednodušenie zákonného procesu zmeny rodovej identity tak, aby bol rýchlejší, dostupnejší, založený na princípe sebaurčenia a prebiehal bez porušovania ľudských práv

  • revíziu zákona o zákonnom uznaní rodovej identity, zrušenie požiadaviek povinnej sterilizácie a stanovenia diagnózy poruchy sexuálnej identifikácie

  • poskytnutie podpory obrancom ľudských práv a slobôd trans osôb.

S úctou,
Close