×

ZA RATIFIKÁCIU ČL. 31 EURÓPSKEJ SOCIÁLNEJ CHARTY
Vážení predstavitelia a prestaviteľky vlády SR
Vláda Slovenskej republiky
Úrad vlády Slovenskej republiky
Námestie slobody 1
813 70 Bratislava
Slovensko

Dobrý deň,

každý človek má právo na primerané a dôstojné bývanie. Adekvátne bývanie je základnou podmienkou na dôstojný život a východiskom na zabezpečenie ďalších životných potrieb. Právo na bývanie je zároveň normatívne ukotvené v medzinárodných ľudskoprávnych dokumentoch, ktorými je Slovenská republika viazaná a z ktorej pre ňu vyplývajú konkrétne záväzky a povinnosti.

Právo na bývanie je širšie ukotvené už vo Všeobecnej deklarácii ľudských práv a podrobnejšie v Medzinárodnom pakte o hospodárskych, sociálnych a kultúrnych právach, Dohovore o právach dieťa, Medzinárodnom dohovore o odstránení všetkých foriem rasovej diskriminácie, v Dohovore OSN o odstránení všetkých foriem diskriminácie žien, Dohovore OSN o právach dieťaťa a ďalších – Slovenská republika je signatárskym štátom týchto dokumentov a musí dodržiavať záväzky, ktoré z nich vyplývajú.

Slovenská republika však doteraz neratifikovala článok 31 Európskej sociálnej charty. Tento článok štáty zaväzuje k aktívnej prevencii a ukončovaniu bezdomovectva. Súčasťou takéhoto záväzku je zabezpečiť adekvátne a dostupné bývanie pre obyvateľstvo v rozumnom časovom horizonte a s maximálnym využitím dostupných zdrojov.

Veríme, že cieľom štátu je zabezpečiť dôstojný život pre svoje obyvateľstvo – dostupné bývanie je pritom kľúčovou podmienkou na ceste k tomuto cieľu. Ratifikácia článku 31 charty by tak bola jasným signálom, že Slovensko považuje zabezpečenie práva na bývanie za prioritu.

Žiadame Vás preto o ratifikáciu článku 31 Európskej sociálnej charty.

S úctou,
Close