×

- Žiadame informácie o reálnom vývoze zbraní zo Slovenska
Minister hospodárstva
Peter Žiga
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mlynské nivy 44/a
Bratislava 827 15

Vážený pán minister,

Amnesty International Slovensko má vážne podozrenie, že informácie vo Výročnej správe o obchode s výrobkami obranného priemyslu (ďalej „Výročná správa) neposkytujú informácie o hodnote skutočne vyvezených výrobkov obranného priemyslu (ďalej „VOP“).

Údaje, ktoré Slovenská republika poskytla v rámci reportovacieho mechanizmu Zmluvy o obchodovaní so zbraňami (ďalej „ATT“) a registra konvenčných zbraní Organizácie spojených národov ((ďalej „UN ROCA“) za rok 2016 uvádzajú, že Slovensko vyviezlo do Saudskej Arábie nasledujúce výrobky obranného priemyslu: mínomet kalibru 120 mm – 190 ks, mínomet kalibru 60 mm – 450 ks, 122 mm raketomet BM-21 – 16 ks, ťažký guľomet – 226 ks, samopal – 3500 ks. Vo Výročnej správe za rovnaké vykazovacie obdobie však Saudská Arábia nefiguruje ako cieľová krajina vývozu.

Ministerstvo hospodárstva Amnesty International Slovensko dňa 28.5.2018 poskytlo vysvetlenie, že sa jedná o: „vývozné licencie vydané v rokoch 2013, 2014 a 2015 (spolu 9 prípadov),..., ktorých platnosť sa skončila vo februári 2016 (6 prípadov) a v decembri 2016 (3 prípady), ... do skončenia ich platnosti bolo možné tieto licencie čerpať, čo sa aj v skutočnosti dialo,... NEŠLO teda o vývozy povolené v roku 2016 ale o dočerpávanie licencií vydaných v roku 2013 a 2015, ktoré boli čerpané až do skončenia ich platnosti. Preto tieto informácie nie sú obsiahnuté vo výročnej správe za rok 2016 ale sú obsiahnuté vo výročnej správe za rok, v ktorom boli vydané.“ Kým údaje v rámci reportovacieho mechanizmu ATT a OSN sú zostavené na základe skutočného čerpania licencií v sledovanom období, údaje vo Výročnej správe vykazujú údaje len o vývozoch čerpaných udelených licencií v sledovanom období. Podľa informácií, ktoré Amnesty International Slovensko získala od Ministerstva hospodárstva dňa 6.6.2018: „Ministerstvo hospodárstva SR sa pri spracúvaní Výročnej správy o obchode s výrobkami obranného priemyslu (VOP) riadi ustanovením § 41 Zákona o obchodovaní s výrobkami obranného priemyslu a o zmene a doplnení niektorých zákonov č. 392/2011 Z.z., žiadny iný všeobecne záväzný právny predpis ani interná norma neupravuje podrobnosti spracovania Výročnej správy o obchode s VOP.“ Zákon č. 392/2011 Z. z. o obchodovaní s výrobkami obranného priemyslu a o zmene a doplnení niektorých zákonov uvádza povinnosť Ministerstvu hospodárstva zverejňovať Výročnú správu, ktorej obsahom je aj zoznam krajín určenia vývozu VOP ako aj celková cena vyvezených VOP do jednotlivých krajín určenia. Neuvádza však potrebu viazanosti uvádzania len vývozov čerpaných udelených licencií v sledovanom období.

Žiadame ministerstvo, aby okamžite zrušilo túto netransparentnú, svojvoľnú a zavádzajúcu prax. Je dôležité, aby metodiku spracovania Výročnej správy upravovala právna norma, ktorá bude spĺňať odporúčania vyplývajúce zo Zmluvy o obchodovaní so zbraňami, konkrétne bude uvádzať informácie o konkrétnych množstvách a hodnotách udelených licencií podľa jednotlivých kategórií, o skutočných transferoch konvenčných zbraní, o konečných užívateľoch či o dátume rozhodnutia o udelení licencie. V prípade, že existuje legislatívny návrh, ktorý by túto oblasť do budúcna pokrýval prosím informujte nás.

Vopred ďakujem za nápravu. V prípade otázok sa na mňa neváhajte obrátiť.

S úctou,
Close