This is only a preview of unpublished case!

Urgentná akcia

Postavme sa proti segregácii rómskych detí vo vzdelávaní

Slovenská republika, akcia začala 4.12.2013, petícia je stále aktívna

Tisícky detí na Slovensku aj dnes navštívili segregované triedy a školy, ktoré sú popretím ich práva na vzdelanie a možností na lepšiu budúcnosť. Ľahostajnosť, nečinnosť a tolerovanie rasovej diskriminácie slovenskými politikmi a političkami musí skončiť.

Rómskym deťom na Slovensku sa systematicky upiera právo na vzdelanie a ochranu pred diskrimináciou v základnom školstve. Prevažná väčšina týchto detí je segregovaná v čisto rómskych bežných školách a triedach, alebo v špeciálnych školách a triedach pre deti s “ľahkým stupňom mentálneho postihnutia”, v dôsledku čoho sú odsúdené na nekvalitné segregované vzdelávanie, ktoré navyše prehlbuje predsudky a stereotypy na obidvoch stranách a dlhodobo prispieva k polarizácii spoločnosti .

Na Slovensku v súčasnosti žije približne 320 000 až 480 000 Rómov a Rómiek, ktorí tvoria 6 – 8 percent obyvateľstva. Dlhodobo sú vystavení rozsiahlej systémovej diskriminácii a predsudkom vo všetkých sférach života, vrátane oblastí bývania, zamestnanosti, zdravotnej starostlivosti a vzdelávania.

Pozadie prípadu

Diskriminácia a segregácia výhradne na základe etnicity je zakázaná medzinárodnými ľudskoprávnymi normami, európskym právom a slovenskou legislatívou. Napriek tomu, slovenské orgány zlyhávajú v napĺňaní tejto legislatívy a vágne sľuby nepremieňajú do konkrétnych krokov.

Zákaz diskriminácie sa však v praxi nespája s konkrétnymi krokmi zo strany slovenských úradov, ktoré by diskrimináciu riešili alebo jej zabraňovali. Neschopnosť presadiť zákaz diskriminácie a vymôcť si aj tento zákaz v každodennej školskej praxi má dlhodobé a ďalekosiahle dôsledky pre tisícky rómskych detí, ktoré sú naďalej vystavené segregácii a vzdelávaniu nízkej kvality, ktoré ich uväzňuje v bludnom kruhu chudoby a marginalizácie.

Čisto formálne zákazy sú bezvýznamné, pokiaľ nebudú prijaté cielené a aktívne opatrenia na odstránenie všadeprítomných predsudkov a taktiež štrukturálnych nedostatkov, ktoré napomáhajú diskriminácii a podporujú segregáciu.

V októbri 2019 Európska komisia zhodnotila, že na Slovensku sa doteraz situácia dostatočne nezlepšila a opätovne vyzvala Slovenskú republiku, aby do dvoch mesiacov prijala opatrenia na odstránenie segregácie, inak podá voči Slovensku žalobu.

Prehľad všetkých prípadov

Podporte výzvu za ukončenie segregácie rómskych detí v slovenských školách on-line

Chcem byť pravidelne informovaný o prípadoch (e-mailom alebo cez SMS) a súhlasím so spracovaním osobných údajov podľa Zásad o ochrane osobných údajov AI SK

Zapisujem podpis...

Zobraziť petíciu, ktorú odošleme adresátom.

Adresáti petície:

Požadujeme

  • ukončenie segregácie rómskych detí
  • rovný prístup slovenských detí ku vzdelávaniu
  • zavedenie komplexnej reformy školstva
Copyright © Amnesty International Slovensko / design by RDJ