Urgentná akcia

Podporme rovný prístup k vzdelávaniu!

Česká republika, akcia začala 21.5.2015

Andrej má 15 rokov a býva s babičkou a sestrou v byte na dedine pri Českom Krumlove, kde chodí do praktickej školy. Do južných Čiech sa presťahoval zo Slovenska keď bol štvrták. O rok neskôr prepadol z češtiny a poslali ho na psychologické testy. Aj napriek tomu, že mu testy prišli veľmi ľahké, odporučili mu, aby prestúpil z bežnej základnej školy na praktickú základnú školu. Vyučovanie je veľmi jednoduché, Andrej patrí k najlepším žiakom.

Aktuálne k prípadu

31.8.2015

Odovzdanie petície

Dnes sme odovzdali takmer 400 podpisov na českej ambasáde. Výzvu s 38 334 podpismi z 94 krajín zároveň odovzdali aktivisti a aktivistky Amnesty International ČR predstaviteľom ministerstva školstva. obrázek


"Oproti škole je menšia budova, tam som išiel na testy. Ukázali mi obrázky, ktoré som mal priradiť k sebe. Vyzeralo to, ako keby si mysleli, že som idiot. Bolo to veľmi jednoduché." O týždeň neskôr dostal list s doporučením, aby ho preradili do praktickej základnej školy. "Chcel som tam ísť, pretože tam [tiež] chodia všetci moji kamaráti," spomína. Nevedel, že to je škola pre žiakov a žiačky s mentálnym postihnutím. Jeho babička, ktoré je jeho právna zástupkyňa s premiestnením do praktickej základnej školy nesúhlasila, ale cítila, že bol na ňu vyvíjaný tlak, aby súhlasila. "Povedali mi, že preradenie je nevyhnutné, pretože by [na bežnej škole] aj naďalej prepadal."

Andrej popisuje praktickú základnú školu ako "zvláštne miesto"."Robia tam z nás idiotov. Tá škola je skutočne ľahká...Učia nás pomalšie, pretože to je špeciálna škola. Jeden môj kamarát a ja sme najlepší [žiaci]."

Pôvodne chcel Andrej študovať na vysokej škole, ale v škole mu povedali, že sa nedostane na školu s maturitou. Svoje plány teda prispôsobil realite a má v pláne ísť na odborné učilište.

Pozadie prípadu

Rómske deti v Českej republike zažívajú v základnom vzdelaní systematickú a pretrvávajúcu diskrimináciu. Diskriminácia rómskych detí má tri hlavné formy: nadmerné zastúpenie rómskych žiakov v tzv. praktických základných školách (školách, ktoré sú určené pre žiakov a žiačky s ľahkým mentálnym postihnutím), segregácia Rómov a Rómiek v hlavnom vzdelávacom prúde v ďalšie formy odlišného zaobchádzania v zmiešaných bežných školách.

Kvôli hlboko zakorenenej diskriminácii Rómov a Rómiek v českom vzdelávacom systéme zahájila Európska komisia v septembri roku 2014 konanie pre porušenie povinnosti, ktorá vyplýva z antidiskriminačnej legislatívy Európskej únie.

Pokračujúca a rozšírená diskriminácia rómskych detí vo vzdelávaní je realitou aj na Slovensku. Rovnako ako v Českej republike je veľký počet rómskych detí na Slovensku nesprávne zaraďovaných do špeciálnych škôl alebo tried pre žiakov s mentálnym postihnutím. Deti sú tiež segregované v bežných výlučne rómskych školách alebo triedach. V dôsledku toho zahájila Európska komisia konanie pre porušenie povinnosti na konci apríla 2015 aj proti Slovensku.

Konanie o porušení povinnosti zakladá článok 258 Zmluvy o fungovaní EÚ. Komisia má tak k dispozícii efektívny legislatívny nástroj, aby zaručila dodržiavanie práva EÚ. Ak podľa Komisie členský štát porušuje právo EÚ a považuje opatrenia, ktoré štát zaviedol voči obavám Komisie za nedostatočné, môže túto záležitosť predložiť pred Súdny dvor Európskej únie. Ak súd rozhodne, že si členský štát neplní povinnosti, aké mu ukladajú Zmluvy, bude požadovať nevyhnutnú nápravu zo strany štátu.

Prehľad všetkých prípadov

Ďakujeme za podporu prípadu!

Ďakujeme, že ste sa pripojili k celosvetovej kampani "Poučte sa" za ukončenie etnickej diskriminácie a segregácie rómskych detí v českých školách. Predseda vlády Bohuslav Sobotka v najbližších dňoch dostane 38,334 podpisov z 94 krajín, spolu s vašimi 400 podpismi, ktoré sme dnes odovzdali na veľvyslanectve Českej republiky. Naša práca sa tým nekončí - aj naďalej budeme vyzývať českú vládu, aby priznala rozsah problému, verejne sa prihlásila k ukončeniu diskriminácie a segregácie a vytvorila detailný plán ako to uskutočniť.

Odoslali sme Vaše podpisy s týmito požiadavkami:

  • Verejné priznanie, že Česká republika čelí systematickému problému etnickej diskriminácie zacielenej proti rómskym deťom na základných školách
  • Vyjadrenie jednoznačného záväzku túto diskrimináciu riešiť
  • Pridelenie potrebných finančných, ľudských a technických zdrojov, aby mohli byť účinne zavedené potrebné reformy, ktoré by skoncovali s diskrimináciou a segregáciou v českých školách.

Adresáti petície:

  • Bohuslav Sobotka: Predseda vlády Českej republiky