UZAVRETÉ! PRÍSTUP K BEZPEČNEJ INTERRUPCII JE NA SLOVENSKU OPÄŤ OHROZENÝ

Slovenská republika, akcia začala 16.9.2020

Slovenský parlament v súčasnosti rokuje o návrhu zákona, ktorý v prípade prijatia zavedie nové obmedzenia prístupu k bezpečným a legálnym interrupčným službám, ohrozí zdravie a psychickú pohodu žien, dievčat a všetkých ľudí, ktorí by mohli o interrupciu požiadať, a bude porušovať ich ľudské práva.

Prijatie tohto zákona by zároveň pôsobilo paralyzujúco na poskytovanie bezpečnej a legálnej interrupcie na Slovensku a viedlo by k zosilneniu stigmatizácie interrupcií. Národná rada Slovenskej republiky preto musí tento návrh zákona okamžite zamietnuť.

Aktuálne k prípadu

20.10.2020

PETÍCIA UZAVRETÁ

Ďakujeme, že ste podporili reprodukčné práva na Slovensku! Poslanci a poslankyne Národnej rady SR 20.10.2020 odmietli návrh zákona, ktorého prijatie by znamenalo ohrozenie prístupu k bezpečným a včasným interrupciám. Sme vďačné a vďační za každý jeden list a e-mail, ktorý ste poslancom a poslankyniam poslali, ako aj za zdieľanie našej petície, ktorú podpísalo vyše 1700 z vás! Veľká vďaka patrí aj našim kolegom a kolegyniam a tiež aktivistom a aktivistkám zo zahraničných sekcií Amnesty, ktoré sa spolu s nami postavili na obranu ľudských práv na Slovensku. Solidaritu ženám na Slovensku tak prejavilo aj vyše 30-tisíc ľudí z Česka, Rakúska, Belgicka, Írska a ďalších krajín.

30.9.2020

O návrhu škodlivého zákona bude NR SR hlasovať až v októbri

Poslankyne a poslanci po 12-hodinovej rozprave v parlamente napokon nehlasovali o návrhu zákona, ktorý by ženám, dievčatám a tehotným osobám na Slovensku sťažil prístup k bezpečným a legálnym interrupciám. O regresívnom návrhu zákona budú poslanci a poslankyne hlasovať na ďalšej parlamentnej schôdzi, ktorá sa začne 20. októbra.


Opatrenia zahrnuté v návrhu zákona, ako napríklad zdvojnásobenie povinnej čakacej doby a predĺženie jej platnosti pred vykonaním interrupcie, nová požiadavka na povolenie vykonania interrupcie zo zdravotných dôvodov až na základe dvoch lekárskych posudkov potvrdzujúcich zdravotné dôvody na umelé prerušenie tehotenstva, a tiež povinnosť uviesť dôvody pre požiadanie o interrupciu, sú neopodstatnené a nespĺňajú lekársky účel. Naopak, porušovali by ľudské práva osôb, ktoré sa rozhodnú umelé prerušenie tehotenstva podstúpiť a sťažujú ich prístup k včasnej, legálnej interrupcii a súvisiacej zdravotnej starostlivosti, čím ohrozujú ich zdravie a životy.

Obzvlášť znepokojujúca je aj skutočnosť, že jedným z cieľov návrhu zákona je aj zákaz takzvanej „reklamy“ o službách v oblasti umelého prerušenia tehotenstva. Takýto zákaz by totiž obmedzil možnosti zdravotníckeho personálu poskytovať informácie o interrupciách, ako aj o tom, kde možno takúto starostlivosť na Slovensku vyhľadať.

Predkladaný návrh zákona ohrozuje ženy a dievčatá a porušuje aj medzinárodné záväzky Slovenska v oblasti ľudských práv, ktoré sa zaviazalo rešpektovať a chrániť tak právo na zdravie, súkromie a informácie, dodržiavať zákaz neľudského alebo ponižujúceho zaobchádzania a presadzovať zásady nediskriminácie a rovnosti v požívaní práv. V neposlednom rade je tento návrh zákona aj v rozpore s nariadeniami a klinicky overenými postupmi Svetovej zdravotníckej organizácie.

Rozsiahla analýza rizík spojených s týmto návrhom zákona je súčasťou otvoreného listu zo 7. septembra, adresovaného všetkým poslancom a poslankyniam Národnej rady Slovenskej republiky, ktorý podpísalo viac ako 100 organizácií z celého sveta a prečítať si ho môžete tu: https://www.amnesty.org/en/documents/eur72/3021/2020/sk/.

Vzhľadom na uvedené skutočnosti dôrazne žiadame, aby poslankyne a poslanci Národnej rady Slovenskej republiky podnikli všetky potrebné kroky na zabezpečenie toho, aby slovenský parlament tento regresívny návrh zákona odmietol a zdržal sa ďalších pokusov o obmedzenie reprodukčných práv na Slovensku.

Pozadie prípadu

Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač č. 154, 19. júna 2020), prvýkrát predložila v Národnej rade Slovenskej republiky najväčšia strana vládnej koalície – hnutie OĽaNO (Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti), v júli 2020.

Návrh zákona v auguste prešiel prvým čítaním a bol odoslaný na ďalšie prerokovanie v troch parlamentných výboroch. Dňa 9. septembra Ústavnoprávny výbor NR SR podporil návrh zákona a odporučil, aby ho parlament schválil. Dva ďalšie výbory (Výbor NR SR pre sociálne veci a Výbor NR SR pre zdravotníctvo) by mali zaujať stanovisko v nasledujúcich dňoch. Očakáva sa, že o tomto návrhu sa bude hlasovať v druhom čítaní v závere prebiehajúceho plenárneho zasadnutia, ktoré sa začalo 16. septembra. Ak dôjde k schváleniu návrhu, bude sa o ňom hlasovať v treťom a poslednom čítaní.

Interrupcie sú na Slovensku povolené v prvých 12 týždňoch tehotenstva. V posledných rokoch sa však v krajine objavili snahy zaviesť zákony a politiky, ktoré by prístup k včasným, bezpečným a legálnym interrupčným službám sťažovali. Dňa 18. októbra 2019 Výbor OSN pre hospodárske, sociálne a kultúrne práva zaznamenal, že ženy v Slovenskej republike už čelia mnohým prekážkam v rámci poskytovania služieb v oblasti sexuálneho a reprodukčného zdravia vrátane prístupu k bezpečnej interrupcii a antikoncepcii. Nová legislatívna úprava by tak vytvorila ďalšie prekážky v oblasti poskytovania zdravotnej starostlivosti, ktoré by obzvlášť nepriaznivo postihli ženy a dievčatá žijúce vo vidieckych oblastiach alebo v sociálne slabších pomeroch, ako aj obete domáceho a sexuálneho násilia.

Nie je to prvýkrát, čo Národná rada Slovenskej republiky diskutuje o prijatí regresívnych legislatívnych opatrení, ktoré by sťažovali prístup k bezpečným interrupčným službám. V novembri 2019 sa do slovenského parlamentu dostal návrh zákona, ktorý by nútil ľudí, aby si po svojom rozhodnutí vyhľadať služby v oblasti umelého prerušenia tehotenstva pozreli ultrazvukové vyšetrenie embrya alebo plodu. Tento návrh pritom nemal oporu v medicíne a bol by v rozpore s právom na súkromie, osobnú integritu a autonómiu pri rozhodovaní sa o zdravotnej starostlivosti. Po tom, ako vyvolal na vnútroštátnej aj medzinárodnej úrovni pobúrenie, návrh zákona nezískal požadovaný počet hlasov a slovenský parlament ho zamietol.

V súlade s medzinárodnými zákonmi a normami v oblasti ľudských práv by mali mať všetci ľudia možnosť slobodne rozhodovať o svojich telách a mať prístup k službám v oblasti sexuálneho a reprodukčného zdravia vrátane bezpečnej interrupcie.

Na skutočnosť, že aktuálny návrh zákona, ktorý čaká na prerokúvanie počas prebiehajúceho septembrového zasadania NR SR, nie je v súlade so záväzkami z oblasti ľudských práv, upozornila predsedov a predsedníčky predmetných parlamentných výborov listom aj komisárka Rady Európy pre ľudské práva Dunja Mijatović (https://www.amnesty.sk/komisarka-rady-europy-pre-ludske-prava-vyzyva-k-odmietnutiu-legislativy-obmedzujucej-reprodukcne-prava/). Aby odmietli navrhované, medicínsky neopodstatnené právne úpravy, ktoré by neviedli k zníženiu počtu interrupcií ani k významnému zvýšeniu pôrodnosti, zato by obmedzili včasný prístup žien k bezpečnej interrupčnej starostlivosti, všetkých poslancov a poslankyne vyzvala aj Medzinárodná federácia pre gynekológiu a pôrodníctvo (FIGO) (https://www.amnesty.sk/medzinarodna-federacia-pre-gynekologiu-a-porodnictvo-hovori-nie-obmedzovaniu-reprodukcnych-prav-na-slovensku/).

Prehľad všetkých prípadov

Ďakujeme za podporu prípadu!

Ďakujeme, že ste podporili reprodukčné práva na Slovensku! Poslanci a poslankyne Národnej rady SR 20.10.2020 odmietli návrh zákona, ktorého prijatie by znamenalo ohrozenie prístupu k bezpečným a včasným interrupciám. Sme vďačné a vďační za každý jeden list a e-mail, ktorý ste poslancom a poslankyniam poslali, ako aj za zdieľanie našej petície, ktorú podpísalo vyše 1700 z vás!

Veľká vďaka patrí aj našim kolegom a kolegyniam a tiež aktivistom a aktivistkám zo zahraničných sekcií Amnesty, ktoré sa spolu s nami postavili na obranu ľudských práv na Slovensku. Solidaritu ženám na Slovensku tak prejavilo aj vyše 30-tisíc ľudí z Česka, Rakúska, Belgicka, Írska a ďalších krajín.

Odoslali sme Vaše podpisy s týmito požiadavkami:

  • aby poslankyne a poslanci Národnej rady Slovenskej republiky podnikli všetky potrebné kroky na zabezpečenie toho, aby slovenský parlament tento regresívny návrh zákona odmietol a zdržal sa ďalších pokusov o obmedzenie reprodukčných práv na Slovensku

Adresáti petície:

  • Poslanci a poslankyne NR SR: Michal Šipoš, Peter Pčolinský, Boris Kollár, Gábor Grendel, Juraj Šeliga, Jana Žitňanská, Robert Fico a Peter Pellegrini