Žiadajte ochranu pracujúcich v zdravotníctve a ostatných kľúčových odvetviach počas pandémie COVID-19

Slovenská republika, akcia začala 5.1.2021, petícia je stále aktívna

Od ľudí pracujúcich v zdravotníctve a na exponovaných pozíciách v ďalších kľúčových odvetviach závisí, ako krajina dokáže reagovať na pandemickú situáciu. Ich práca je nevyhnutná na to, aby sme všetci mali prístup k životne dôležitej starostlivosti, potravinám a službám, ktoré potrebujeme. Často pracujú vo veľmi náročných podmienkach, vystavujú sa zdravotným rizikám, a pritom sa im dostáva veľmi málo spoločenskej, materiálnej a finančnej podpory. Pracovníci a pracovníčky v zdravotníctve a ďalších exponovaných povolaniach musia byť adekvátne chránení.

Napriek nezastupiteľnej úlohe týchto pracujúcich, jednotlivé krajiny opakovane zlyhávajú v úlohe chrániť ich pri výkone práce a dbať o ich ľudské práva. Pracovníci a pracovníčky v zdravotníctve a ostatných kľúčových povolaniach po celom svete čelia pri výkone svojej práce počas pandémie nesmiernej záťaži: často sú nechránení, umlčiavaní a napádaní.

NECHRÁNENÍ

Počas trvania pandémie už prišlo o život na následky ochorenia COVID-19 najmenej 7000 zdravotníckych pracovníkov a pracovníčok na celom svete. Mnoho ďalších pracuje v prostredí, kde sú kvôli nedostatku prostriedkov individuálnej ochrany a ďalším prekážkam vo zvýšenej miere vystavení novému koronavírusu.

UMLČIAVANÍ A NAPÁDANÍ

Ľudia pracujúci v zdravotníctve a na exponovaných pozíciách v ďalších kľúčových odvetviach sa stretli s represáliami zo strany úradov aj svojich nadriadených za to, že sa ozvali, keď mali obavy o bezpečnosť na svojom pracovisku. Taktiež sú napádaní a diskriminovaní len preto, aké majú povolanie. Aj na Slovensku pracovníci a pracovníčky v zdravotníctve a iných kľúčových odvetviach čelia stigmatizácii len za to, že vyjadrili iný názor alebo kritizovali protipandemické opatrenia.

ZANEDBÁVANIE ZDRAVOTNÍCTVA

Väčšina krajín prijala záväzok garantovať právo na zdravie. Avšak dlhodobé zanedbávanie a podfinancovanie zdravotníckych systémov po celom svete prispeli k nepripravenosti mnohých krajín na zvládnutie pandémie, a tým aj k ohrozeniu práva na zdravie a ochranu ľudských životov.

PANDÉMIA NERUŠÍ POVINNOSŤ VLÁDY CHRÁNIŤ ĽUDSKÉ PRÁVA

Naša vláda má povinnosť chrániť práva pracujúcich v zdravotníctve a ďalších kľúčových odvetviach. Dodržiavanie svojich vlastných záväzkov sa môže pokladať za samozrejmosť, situácia na Slovensku však ukazuje, že niekedy ich je nutné dôrazne pripomínať. Ozvite sa na podporu pracujúcich, ktorí stoja v prvej línii boja proti globálnej pandémii.

Žiadajte od ministra zdravotníctva Vladimíra Lengvarského, aby podnikol všetky potrebné kroky na zabezpečenie nasledovného:

 • bezpečné a adekvátne pracovné podmienky vrátane prístupu k dostatočnému množstvu primeraných prostriedkov individuálnej ochrany pre všetkých, ktorí môžu byť počas výkonu povolania vystavení novému koronavírusu;

 • vytvorenie podmienok pre všetky zdravotnícke pracovníčky a pracovníkov, aby bez strachu z represálií a stigmatizácie mohli nahlásiť nevyhovujúce pracovné podmienky a porušovanie zásad bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci;

 • férové odmeňovanie a platové podmienky reflektujúce výnimočnú situáciu počas pandémie COVID-19 a s ňou spojené zvýšené pracovné nasadenie a záťaž v prvej línii;

 • pri ochorení zdravotníckeho pracovníka alebo pracovníčky na COVID-19 uznanie nárokov z titulu choroby z povolania a zabezpečenie, aby bol proces uznávania choroby z povolania transparentný a bez časových prieťahov či praktických prekážok, ktoré by mohli znemožňovať toto uznanie;

 • zavedenie opatrení proti diskriminácii a stigmatizácii ľudí pracujúcich v exponovaných povolaniach;

 • pravidelné a nezávislé vyhodnocovanie uplatnených protiepidemických opatrení, s cieľom vyvarovať sa opakovania chýb a zlepšiť pripravenosť vlády na ďalšie riešenie epidemickej situácie počas globálnej pandémie COVID-19, ale aj iných ochorení v budúcnosti.

Prehľad všetkých prípadov

Podporte výzvu - za ochranu pracujúcich v zdravotníctve on-line

Chcem byť pravidelne informovaný o prípadoch (e-mailom alebo cez SMS)

Súhlasím so spracovaním osobných údajov podľa Zásad o ochrane osobných údajov AI SK

Zapisujem podpis...

Apel môžete podporiť odoslaním listu poštou.

Zobraziť petíciu, ktorú odošleme adresátom.

Adresáti petície:

 • Vladimír Lengvarský: Minister zdravotníctva SR

Požadujeme

 • bezpečné a adekvátne pracovné podmienky vrátane prístupu k dostatočnému množstvu primeraných prostriedkov individuálnej ochrany pre všetkých, ktorí môžu byť počas výkonu povolania vystavení novému koronavírusu;
 • vytvorenie podmienok pre všetky zdravotnícke pracovníčky a pracovníkov, aby bez strachu z represálií a stigmatizácie mohli nahlásiť nevyhovujúce pracovné podmienky a porušovanie zásad bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci;
 • férové odmeňovanie a platové podmienky reflektujúce výnimočnú situáciu počas pandémie COVID-19 a s ňou spojené zvýšené pracovné nasadenie a záťaž v prvej línii;
 • pri ochorení zdravotníckeho pracovníka alebo pracovníčky na COVID-19 uznanie nárokov z titulu choroby z povolania a zabezpečenie, aby bol proces uznávania choroby z povolania transparentný a bez časových prieťahov či praktických prekážok, ktoré by mohli z
 • zavedenie opatrení proti diskriminácii a stigmatizácii ľudí pracujúcich v exponovaných povolaniach;
 • pravidelné a nezávislé vyhodnocovanie uplatnených protiepidemických opatrení, s cieľom vyvarovať sa opakovania chýb a zlepšiť pripravenosť vlády na ďalšie riešenie epidemickej situácie počas globálnej pandémie COVID-19, ale aj iných ochorení v budúcnosti