Žiadame rovný prístup ku vzdelaniu pre všetky deti

Slovenská republika, akcia začala 5.4.2023

Národná rada SR dňa 30. marca posunula návrh zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (ďalej len školský zákon) do druhého čítania. Amnesty International dlhodobo volá po komplexnej a razantnej reforme školského zákona, ktorá by zahŕňala aj riešenie ukončenia hrubého porušovania ľudských práv a šliapania po dôstojnosti rómskych detí. Amnesty International vyzýva poslancov a poslankyne NR SR, aby nepremrhali možnosť doplniť novelu o návrhy, ktoré budú segregácii nielen predchádzať, ale ju aj definitívne odstránia.

Aktuálne k prípadu

9.5.2023

Národná rada SR schválila novelu školského zákona bez desegregačných opatrení

Národná rada SR premrhala kľúčovú šancu na nápravu nezákonnej segregácie rómskych detí. Skutočnosť, že Slovensko neprijalo takú novelu, ktorá by bola zameraná na zabránenie systematickej diskriminácii vo vzdelávaní, zmarila nádeje na zabezpečenie rovného prístupu rómskych detí ku vzdelávaniu a dostala našu krajinu do kolízie s Európskou komisiou. Napriek niektorým pozitívnym opatreniam, akými sú napríklad právny nárok na miesto v materskej škole alebo katalóg podporných opatrení, je dnešná novela žalostne nedostatočná. Bez ráznych desegregačných opatrení bude mať len malý alebo žiadny vplyv na zmenu segregačnej praxe. Treba dodať, že nové opatrenia sú nárokovateľné aj pre segregované triedy či školy. Segregáciu musíme riešiť; najnovšie údaje dokazujú, že ak sa segregácia nerieši, len sa rozširuje. Dnešné schválenie novely školského zákona bez komplexného súboru desegregačných opatrení v konečnom dôsledku znamená len ďalšie roky nekvalitného segregovaného vzdelávania pre rómske deti. Bude zaujímavé sledovať, ako nemohúcnosť Slovenska v riešení segregácie posúdi eurokomisia a súdny dvor.


>> Nárast segregácie pokračuje

Situácia je alarmujúca. Aj 8 rokov po iniciovaní konania Európskou komisiou pre porušenie smernice o rasovej rovnosti počet oddelene vzdelávaných rómskych detí stále rastie. Až dve tretiny rómskych detí sú vzdelávané v triedach, ktoré navštevujú len alebo prevažne rómske deti.1 Väčšina škôl, ktoré navštevujú len alebo prevažne rómske deti, sa nachádza v blízkosti segregovaných rómskych lokalít2. Sociálna interakcia ich žiakov a žiačok s nerómskymi rovesníkmi a rovesníčkami je čoraz sporadickejšia. Doteraz prijaté opatrenia a pilotné projekty mali len malý alebo negatívny vplyv na predchádzanie segregácii a jej odstránenie.

Aj naďalej prebieha výstavba alebo dostavba priestorov, v ktorých prebieha výuka výlučne alebo prevažne rómskych detí. Ani existencia legitímneho cieľa zabezpečiť prístup ku vzdelaniu detí čo najbližšie k ich bydlisku nie je objektívnym odôvodnením odlišného zaobchádzania a odčleňovania, teda budovania či otvárania priestorov na výučbu len pre rómske deti.

>> Pokračuje aj nezákonné oddeľovanie v systéme špeciálneho školstva

Extrémnym pošliapaním dôstojnosti rómskych detí a porušením ich práva na vzdelanie je ich neprimerane vysoké zastúpenie v systéme špeciálneho vzdelávania. Drvivá väčšina rómskych detí v špeciálnom vzdelávacom prúde (88 %) je vzdelávaná výlučne alebo prevažne s rómskymi deťmi.3 Každé piate rómske dieťa je v špeciálnom vzdelávacom prúde.4 Počet diagnostikovaných detí, či už v špeciálnych školách a triedach alebo integrovaných v bežnom vzdelávacom prúde, stále rastie.5

Opakovane sa objavujú informácie o hrubom porušovaní ľudských práv tým, že sú deti preraďované do špeciálnych tried bez potrebného vyšetrenia, bez žiadosti rodiča, a ani po zistení pochybení nie je vykonaná žiadna náprava. Roky sa na Slovensku nedarí bojovať s nevhodnou, ba dokonca „účelovou“ či svojvoľnou diagnostikou. Tisíce rómskych detí sú tak ochudobnené o kvalitné vzdelanie, na ktoré majú právo.

>> Žiadame rovný prístup ku vzdelaniu pre všetky deti

Amnesty International vyzýva poslancov a poslankyne Národnej rady SR, aby doplnili do novely školského zákona návrhy, ktoré budú obsahovať účinné a komplexné opatrenia na zabezpečenie rovného práva na vzdelanie pre všetky rómske deti. Je nevyhnutné, aby do návrhu novely boli doplnené opatrenia na predchádzanie segregácii a jej odstraňovanie, akými sú systematické preraďovanie detí na zabezpečenie rozmanitosti v školách, kontrolované nastavenie školských obvodov, prevencia „bieleho odlivu“, zákaz opätovného opakovania ročníkov, finančná podpora zriaďovateľom na školskú dopravu a ďalšie. Tieto opatrenia musia byť dôsledne monitorované, pravidelne vyhodnocované a adekvátne financované.

Amnesty International žiada poslancov a poslankyne Národnej rady SR, aby doplnili do novely školského zákona alebo príslušných zákonných noriem návrhy, ktoré postupne zrušia špeciálny vzdelávací program pre deti s „ľahkým stupňom mentálneho znevýhodnenia, tzv. variant A“ špeciálneho vzdelávania a aby bolo vyhlásené moratórium na zaraďovanie rómskych detí do škôl a tried pre deti s „ľahkým stupňom mentálneho znevýhodnenia“.

Pozadie prípadu

Rómskym deťom v Slovenskej republike sa systematicky upiera právo na vzdelanie a ochranu pred diskrimináciou v základnom školstve. Prevažná väčšina týchto detí je segregovaná v čisto rómskych bežných školách a triedach alebo v špeciálnych školách a triedach, v dôsledku čoho sú odsúdené na nekvalitné segregované vzdelávanie. Od mája 2015 vedie Európska komisia voči Slovensku konanie pre porušenie smernice o rasovej rovnosti práve pre nezákonné odčleňovanie rómskych detí v bežnom a špeciálnom vzdelávacom prúde. Na nezákonnú segregáciu poukázali aj nasledujúce rozsudky: rozsudok Najvyššieho súdu SR o nezákonnej segregácii na čisto rómskej škole v Starej Ľubovni, rozsudok Krajského súdu v Prešove o nezákonnom vzdelávaní rómskych detí v špeciálnej triede na škole v Hermanovciach, rozsudok Krajského súdu v Prešove o nezákonnom oddelenom vzdelávaní rómskych detí na zmiešanej škole v Šarišských Michaľanoch. Slovensko zatiaľ nepodniklo opatrenia, ktoré by viedli k zníženiu počtu rómskych detí vzdelávaných oddelene od svojich rovesníkov a rovesníčok.

Amnesty International sa od roku 2006 zaoberá monitoringom a výskumom prístupu rómskych detí k vzdelaniu na Slovensku.

Prehľad všetkých prípadov

Ďakujeme za podporu prípadu!

Národná rada SR premrhala kľúčovú šancu na nápravu nezákonnej segregácie rómskych detí. Skutočnosť, že Slovensko neprijalo takú novelu, ktorá by bola zameraná na zabránenie systematickej diskriminácii vo vzdelávaní, zmarila nádeje na zabezpečenie rovného prístupu rómskych detí ku vzdelávaniu a dostala našu krajinu do kolízie s Európskou komisiou. V našom úsilí za desegregáciu rómskych detí vo vzdelávaní naďalej pokračujeme. Ďakujeme za podporu.

Odoslali sme Vaše podpisy s týmito požiadavkami:

  • aby poslanci a poslankyne NR SR doplnili do novely školského zákona návrhy, ktoré budú obsahovať účinné a komplexné opatrenia na zabezpečenie rovného práva na vzdelanie pre všetky rómske deti,
  • aby poslanci a poslankyne NR SR doplnili do novely školského zákona alebo príslušných zákonných noriem návrhy, ktoré postupne zrušia špeciálny vzdelávací program pre deti s „ľahkým stupňom mentálneho znevýhodnenia“,
  • aby bolo vyhlásené moratórium na zaraďovanie rómskych detí do škôl a tried pre deti s „ľahkým stupňom mentálneho znevýhodnenia“.

Adresáti petície:

  • Poslanci a poslankyne, NR SR