Slovensko sa musí zaviazať k napĺňaniu práva na bývanie

Slovenská republika, akcia začala 27.6.2023, petícia je stále aktívna

Každý človek má právo na primerané a dôstojné bývanie. Adekvátne bývanie je základnou podmienkou pre dôstojný život a východiskom pre zabezpečenie ďalších životných potrieb. Bývanie je ľudské právo, nie komodita, a Slovensko viac nesmie problém nedostupného bývania ignorovať –⁠ vyzvite k tomu vládu Slovenskej republiky spolu s nami.

Článok 31 Európskej sociálnej charty jasne definuje, že signatári charty majú povinnosť napĺňať právo na bývanie. Práve tento článok je jediný, ktorý naša krajina doteraz neratifikovala. Ak naše úrady vnímajú alarmujúcu realitu bezdomovectva a dostupnosti bývania a chcú tento problém skutočne riešiť, musia sa ratifikáciou článku 31 zaviazať k ochrane práva na bývanie.

Nedostupnosť bývania je pritom komplexným a dlhodobo zanedbávaným problémom nielen na Slovensku, ale na celom svete. Okrem ľudí bez domova sa dotýka čoraz väčšieho množstva zraniteľných skupín obyvateľstva, mladých dospelých, ľudí v seniorskom veku a strednej triedy vo všeobecnosti. Keď štát nechráni právo na bývanie, de facto tým ohrozuje aj dostupnosť ostatných ľudských práv tých z nás, ktorí a ktoré nemajú prístup k dôstojnému bývaniu.

Slovenská republika musí dodržiavať svoje medzinárodné ľudskoprávne záväzky v oblasti práva na bývanie, ktoré jej vyplývajú z medzinárodných právnych noriem a predpisov vrátane Všeobecnej deklarácie ľudských práv, Medzinárodného paktu o hospodárskych, sociálnych a kultúrnych právach, Dohovoru o právach dieťaťa, Medzinárodného dohovoru o odstránení všetkých foriem rasovej diskriminácie, Dohovoru OSN o odstránení všetkých foriem diskriminácie žien, Dohovoru OSN o právach dieťaťa a ďalších.

Pristúpenie k príslušným dohovorom Rady Európy je kľúčovým krokom smerom k dodržiavaniu ľudskoprávnych záväzkov krajiny. Vláda SR doteraz neratifikovala článok 31 Európskej sociálnej charty, ktorý štáty zaväzuje k aktívnej prevencii a ukončovaniu bezdomovectva. Súčasťou takéhoto záväzku je zabezpečiť adekvátne a dostupné bývanie pre obyvateľstvo v rozumnom časovom horizonte a s maximálnym využitím dostupných zdrojov.

Dodržiavanie záväzkov, ktoré Slovensku a ostatným signatárskym krajinám z Európskej sociálnej charty vyplývajú, kontroluje Európsky výbor pre sociálne práva. Práve tento dohľad by tak mohol viesť k ochrane práva na bývanie a bezodkladnému ukončovaniu bezdomovectva.

Prečo Slovensko doteraz neratifikovalo článok 31 Európskej sociálnej charty? Je cieľom štátu zabezpečiť dôstojný život pre svoje obyvateľstvo – dostupné bývanie je pritom kľúčovou podmienkou na ceste k tomuto cieľu. Ratifikácia článku 31 charty by tak bola jasným signálom, že slovenská vláda považuje zabezpečenie práva na bývanie za prioritu.

Podpíšte petíciu a žiadajte spolu s nami Národnú radu Slovenskej republiky, aby hlasovala za ratifikáciu článku 31 Európskej sociálnej charty a vládu SR k jeho ratifikácii.

Prehľad všetkých prípadov

Podporte výzvu ZA RATIFIKÁCIU ČL. 31 EURÓPSKEJ SOCIÁLNEJ CHARTY on-line

Chcem byť pravidelne informovaný o prípadoch (e-mailom alebo cez SMS)

Súhlasím so spracovaním osobných údajov podľa Zásad o ochrane osobných údajov AI SK

Zapisujem podpis...

Apel môžete podporiť odoslaním listu poštou.

Zobraziť petíciu, ktorú odošleme adresátom.

Adresáti petície:

  • Vláda Slovenskej republiky, Úrad vlády SR

Požadujeme

  • aby SR ratifikovala článok 31 Európskej sociálnej charty,
  • aby SR zabezpečila napĺňanie práva na bývanie tak, ako charta stanovuje.